เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 5

นายอารี สวัสดี   ประธานมูลนิธิฯ
นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์   รองประธานมูลนิธิฯ
นางสาวลี ภัทรงพงศ์มณี   กรรมการ และ เลขานุการมูลนิธิฯ
นายกิตตินันท์ เจนาคม   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์   กรรมการมูลนิธิฯ
นายวรพล ไม้สน   กรรมการ และ เหรัญญิก
นายพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย   กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ
นายภารต ถิ่นคำ   กรรมการมูลนิธิฯ
นายจักรกฤษณ์ แร่ทอง   กรรมการมูลนิธิฯ

 

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4

นายอารี สวัสดี   ประธานมูลนิธิฯ
นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์   รองประธานมูลนิธิฯ
พันตำรวจเอก ศิโรช เพียรสกุล   รองประธานมูลนิธิฯ
นางสาวลี ภัทรงพงศ์มณี   กรรมการ และ เลขานุการมูลนิธิฯ
นายพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย   กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ
นายวรพล ไม้สน   กรรมการ และ เหรัญญิก
นางสาวประจวบ ภักดี   กรรมการมูลนิธิฯ
นางศศิโสม ปาลิยะประดิษฐ์   กรรมการมูลนิธิฯ
นายวิโรจน์ กรดนิยมชัย   กรรมการมูลนิธิฯ
นายกิตตินันท์ เจนาคม   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์   กรรมการมูลนิธิฯ

 

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 3

นายอารี สวัสดี   ประธานมูลนิธิฯ
นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์   รองประธานมูลนิธิฯ
พันเอก ปรีชา แดงบุปผา   รองประธานมูลนิธิฯ
พันตำรวจเอก ศิโรช เพียรสกุล   รองประธานมูลนิธิฯ
นางสาววรพรรณ เลาหวิไลย   ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
นางชุลิตา จินตวีรพันธ์   เลขานุการมูลนิธิฯ
นางสาวประจวบ ภักดี   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสุถิรา ประภาพานิชย์   กรรมการมูลนิธิฯ
นางศศิโสม ปาลิยะประดิษฐ์   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาวลี ภัทรพงศ์มณี   กรรมการ และ เหรัญญิก
นายเดชา รัชนิพนธ์   กรรมการมูลนิธิฯ
นายวิโรจน์ กรดนิยมชัย   กรรมการมูลนิธิฯ
นายเติมพงษ์ ทวีชาติ   กรรมการมูลนิธิฯ

 

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2

นายอารี สวัสดี   ประธานมูลนิธิฯ
นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์   รองประธานมูลนิธิฯ
พันเอก ปรีชา แดงบุปผา   รองประธานมูลนิธิฯ
พันตำรวจเอก ศิโรช เพียรสกุล   รองประธานมูลนิธิฯ
นายภักดิ์ พินิจเวชการ   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาววรพรรณ เลาหะวิไลย   เลขานุการมูลนิธิฯ
นางสุถิรา ประภาพานิชย์   กรรมการมูลนิธิฯ
นางชุลิตา จินตวีรพันธ์   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาวประจวบ ภักดี   กรรมการมูลนิธิฯ
นางศศิโสม ปาลิยะประดิษฐ์   กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาวลี ภัทรพงศ์มณี   กรรมการ และ เหรัญญิก
นายเดชา รัชนิพนธ์   กรรมการมูลนิธิฯ