พิธีไหว้ครูและรับใบประกาศวิชาโหราศาสตร์ไทย ศวท.2565

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครูโหราศาสตร์เนื่องในโอกาสมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย ในโครงการวัยเก๋า ๖๐ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  โดยประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ทำพิธีไหว้ครู ณ อาคารมูลนิธิฯ ใกล้สี่แยกอรุณอมรินทร์กรุงเทพฯ จากนั้น ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระธรรมวชิรญาณ(จิรพล อธิจิตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เป็นผู้มอบสัมฤทธิ์บัตรให้กับ อ.อารี สวีสดี ประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม พร้อมให้โอวาสแก่นักศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่จบการศึกษาและสัมโมทนียกถาแก่ครูอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

อ.อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิฯ มอบสัมฤทธิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมแล้วพร้อมทำพิธีเจิมและอำนวยพรโดยคณาจารย์ลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จากนั้น เป็นการเสวนาภาษาโหร ธรรมคติ มารยาทและจรรยาโหร โดยคณาจารย์มูลนิธิฯ เป็นอันเสร็จพิธี

มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการวัยเก๋า ๖๐ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และศิษยานุศิษย์ที่ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัย แรงกาย แรงใจ  มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรม