หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กิจจกรรม หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2562-2563 เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และสร้างความสุขทั้งกายและใจสำหรับผู้สูงอายุรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เวลา 09.00-16.00 น.

โดยช่วงเช้ามีพิธีไหว้ครูโหราศาสตร์ และสักการะพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญา "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช" โดยมี คุณอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เข้าอบรมประมาณ 120 ท่าน ในวิชาดารา-โหราศาสตร์ นำการอบรมโดย อาจารย์อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ท่านอื่นๆ

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ในครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ไทยนิทัศน์ ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ

กิจกรรม