เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ประวัติมูลนิธิสมาคมโหรฯ

ประวัติมูลนิธิสมาคมโหรฯ

ย้อนไปเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 คณะกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย อาจารย์เอื้อ บัวสรวง ที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมโหรฯ ผู้มีอาวุโสสูงสุด อาจารย์วรพรรณ เลาหะวิไลย นายกสมาคมโหรฯ และ อาจารย์ อารี สวัสดี บรรณาธิการพยากรณ์สาร เป็นต้น ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก [1] เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตาประทานพระดำริและประทานทุนก้อนหนึ่ง ประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท ให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อความมั่นคงและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้กว้างขวางยาวนาน หลังจากวันนั้น เมื่อคณะกรรมการสมาคมโหรฯ ได้เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ คราวใด (ราว ๆ ปีละ 2-3 ครั้ง วันคล้ายวันประสูติครั้งหนึ่ง และวันปีใหม่หรือวันสงกรานต์อีกครั้งหนึ่ง) ทุกครั้งที่เข้าเฝ้า จะทรงประทานเงินเพิ่มเติมให้เป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิเสมอ

ตั้งแต่ปี 2537 ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทานพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นมานั้น ทางสมาคมโหรฯ จึงได้มีมติให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยแต่งตั้งให้อาจารย์เอื้อ บัวสรวง เป็นประธานกรรมการ จัดทำร่างระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ พร้อมดำเนินงานก่อตั้งมูลนิธิ โดยเริ่มรวบรวมเงินจากทุกท่านที่มีความศรัทธา และผู้หวังทำประโยชน์สาธารณะหลายๆท่าน จนกระทั่งกลางปี 2538 สามารถรวบรวมเงินบริจาคครบ 5 แสนบาทเป็นทุนทรัพย์เริ่มแรกขั้นต่ำตามกฎหมาย จึงได้กราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขอพระเมตตาให้ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตารับไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538 ตามหนังสือเลขที่ พ 320/2538 จากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ลงนามโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พระธรรมสิริสารเวที (บุญเรือน ปุณฺณโก) ตามสมณศักดิ์ในขณะนั้น (ต่อมาท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระมหารัชมงคลดิลก ใน พ.ศ.2539)

เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์แล้ว ทางอาจารย์เอื้อ บัวสรวง จึงได้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเป็นองค์กรนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ด้วยเงินทุนจำนวน 5 แสนบาทถ้วน โดยมีชื่อว่า "มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์" มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 287 มหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารเริ่มแรก 9 ท่าน ได้แก่

1. นายเอื้อ บัวสรวง ประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เลาหะวิไลย   รองประธานกรรมการ
3. นางวีณา แสนอิสระ กรรมการ
4 นางวนิดา วิรัตนจันทร์ กรรมการ
5 นายภักดิ์ พินิจเวชการ กรรมการ
6. นายอารี สวัสดี กรรมการ
7.นางสาวประจวบ ภักดี เหรัญญิก
8.นางสุณี มธุรสมนตรี กรรมการ
9.นายวิกรม ปรมาภูติ เลขานุการ


[1] ในปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรฯ

ต่อมา อาจารย์ เอื้อ บัวสรวง ได้ถึงแก่กรรม คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้แต่งตั้งอาจารย์อารี สวัสดี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิแทนในปี พ.ศ. 2544 พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อมูลนิธิเป็น "มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์" (A.A.T. FOUNDATION UNDER THE PATRONANGE OF SOMDEJ PRASANGKARAJ SAKOL MAHASANGKAPARINAYAKA) และได้ย้ายที่ทำการมายังเลขที่ 67 ตรอกบ้านพานถม ถนนพระสุเมรุ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนั้น คณะกรรมการได้จัดตั้งชมรมโหราศาสตร์ เพื่อดำเนินการเปิดสอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆ และจัดให้มีการพยากรณ์แก่บุคคลทั่วไป ณ ที่ทำการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้มูลนิธิสมาคมโหรฯ สามารถดำรงอยู่ได้

มูลนิธิสมาคมโหรฯ ได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิชาโหราศาสตร์และพยากรณ์ศาสตร์ทุกแขนง โดยมีหลักการสำคัญคือการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งผดุงรักษาศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ในปัจจุบันให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป อีกทั้งพยายามลบล้างภาพลักษณ์ผิด ๆ ของสังคมไทย ที่ยังมองวิชาโหราศาสตร์ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่เป็นวิชาชั้นสูงของเหล่านักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิสมาคมโหรฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เมื่อเราพบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ที่เข้าถึงคนจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางกว่าการเปิดสอนเฉพาะที่ที่ทำการของมูลนิธิฯเท่านั้น มูลนิธิสมาคมโหรฯ จึงได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นในโดเมน http://www.horathai.com ในปี 2546 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์และการพยากรณ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ ต่อมาในปี 2556 นี้ ทางมูลนิธิสมาคมโหรฯ ได้เปิดเพจบนเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ขึ้นในชื่อว่า www.facebook.com/horathaipage ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยได้เผยแพร่ความรู้โหราศาสตร์และศาสตร์พยากรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2556 มูลนิธิสมาคมโหรฯ ได้ย้ายที่ทำการจากตรอกบ้านพานถม มายัง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ซึ่งเป็นอาคารห้าชั้น สะดวกต่อการเดินทางมาด้วยรถสาธารณะและรถส่วนตัว ภายในอาคารมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดเป็นห้องเรียน ห้องบรรยาย และกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ และ ได้แก้ไขชื่อมูลนิธิในภาษาอังกฤษเป็น The Astrological Association of Thailand Foundation under the Patronage of the Supreme Patriarch

วัตถุประสงค์มูลนิธิสมาคมโหรฯ

1.ส่งเสริมการศึกษาวิชาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ทุกแขนง ตลอดถึงสวัสดิการของอาจารย์ผู้สอน

2. เพื่อมีที่ดินและอาคารที่ทำการ เป็นของมูลนิธิฯ เอง ซึ่งมูลนิธิสามารถ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ให้เจริญยิ่งขึ้นไป

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่วิชาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ทุกแขนง และกิจกรรมทางศาสนา

4. ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เช่น การออกทำการพยากรณ์เพื่อหารายได้เพื่อการกุศล หรือตั้งโรงเรียนสอนวิชาโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ หรือร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นที่สนใจจะเผยแพร่วิชาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ทุกแขนง

5. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชุดปัจจุบัน

นายอารี สวัสดี ประธานมูลนิธิฯ
นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์ รองประธานมูลนิธิฯ
นางสาวลี ภัทรงพงศ์มณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ
นายกิตตินันท์ เจนาคม กรรมการมูลนิธิฯ
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์      กรรมการมูลนิธิฯ
นายวรพล ไม้สน กรรมการและเหรัญญิก
นายพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ
นายภารต ถิ่นคำ กรรมการมูลนิธิฯ
นายจักรกฤษณ์ แร่ทอง กรรมการมูลนิธิฯ