บรรยากาศการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

บรรยากาศการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2562-2563 เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00-16:00น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ข่าว