พิธีไหว้ครูและรับใบประกาศวิชาโหราศาสตร์ไทย ศวท.2563

พิธีไหว้ครูและรับใบประกาศวิชาโหราศาสตร์ไทย ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2562-2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ไทยนิทัศน์ ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยกำหนดช่วงเช้า เวลา 08:30น. มีพิธีไหว้ครูโหราศาสตร์ และสักการะพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย  โดยมี  อาจารย์อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู , เวลา 10:00น. คณะพระภิกษุวัดบวรนิเวศวิหาร มาถึงห้องประชุม 1 , เวลา 10:19น. อาจารย์อารี สวัสดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ นักศึกษาผู้สำเร็จการอบรมเข้ารับใบประกาศจาก พระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เจ้าคณะสูง (รามเดชะ) วัดบวรนิเวศวิหาร และรับการเจิมจากครูโหร อาจารย์อารี สวัสดี , เวลา 11:00น. นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล , 11:40น. ถวายสังฆทาน พระภิกษุสงฆ์ให้พร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล  , 12:00น. รับประทานอาหารกลางวัน , ช่วงบ่าย เวลา 13:00-15:00น. เสวนาครูโหรเรื่อง "ตัวฉันคือตัวโหร"
 

กิจกรรม