ถ่ายทอดความรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย ประจำปี 2562-2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2562-2563 ทั้งสิ้น 30 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - สิงหาคม โดยคณาจารย์ของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ผู้สนใจสามารถไปแสดงตนเพื่อเข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (ไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า)

ทำการอบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น. โดยมีการหยุดในสัปดาห์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องทางราชการ (ตามตาราง) ผู้อบรมต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 80% และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึงมีสิทธิ์ได้รับสัมฤทธิบัตรของมูลนิธิสมาคมโหรฯ

การอบรมจัดโดยหน่วยงานราชการจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการอบรมเท่านั้น

ข่าว