หลักสูตร "สุริยยาตร์ศึกษา" ของ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โดย อาจารย์ วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)

วัตถุประสงค์
ศึกษา/วิจัย การคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์และปัจจัยอื่นๆ ในระบบโหราศาสตร์ไทย เท่าที่สามารถสืบค้นได้ในปัจจุบันให้ครอบคลุมเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์

เนื้อหาของหลักสูตร ๑๐ สัปดาห์

๑) ประวัติดารา-โหราศาสตร์โลกและไทย

 • ศึกษาทัศนคติและองค์ความรู้ของการคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์แบบดาราศาสตร์สากลของพลาโต ยูดอกซัส อริสโตเติล นิโคลาส์ โคเพอร์นิคัส ไทโค บราเฮ โยฮันเนส เคปเลอร์ เซอร์ไอเซค นิวตัน และ อัลเบิรด ไอสไตร์น
 • ศึกษาแนวคิดและองค์ความรู้ทางดารา-โหราศาสตร์ไทยผ่านไตรภูมิพระร่วง และเอกสารร่วมสมัย ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

๒) ดาราศาสตร์และปฏิทิน

 • ศึกษาระบบทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดและทิศ การเคลื่อนที่ของโลก ระบบสุริยจักรวาล 
 • ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นด้านการคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์ ระบบวัน เดือน ปี ศักราช หรคุณ 
 • ศึกษาที่มาปฏิทินสุริยคติ(จูเลียน, เกรกรอเรียน) ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินศาสนา และปฏิทินโหราศาสตร์แบบต่างๆ 
 • ศึกษา แนวคิดในการจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์รายปักษ์ รายเดือน รายวัน 
 • ศึกษาแนวคิดในการจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์สุริยยาตร์ และนิรายนะวิธี(ประวัติ/พัฒนาการ อยนางศะแบบต่างๆ)

๓) คณิตศาสตร์ของโหรไทย

 • ศึกษาการเฉลี่ยวงโคจรพระเคราะห์ด้วยวิธี "อันตรกะรา" และ"ตัดกากบาท" จากปฏิทินสมผุสรายวัน
 • ศึกษาการผนวกสมผุสพระเคราะห์จากปฏิทินสมผุสรายปักษ์/รายวันด้วยตารางสำเร็จ 
 • ศึกษาการเฉลี่ยวงโคจรพระเคราะห์ด้วยตาราง Logarithm และการ Interpolation

๔) ดวงชาตาและลัคนา

 • ศึกษารูปแบบดวงชาตาแบบต่างๆ ทั่วโลกตั่งแต่ยุคกรีกจนถึงปัจจุบัน 
 • แผนภาพดวงภวจักร และดวงชาตาพิเศษอื่นๆ
 • ที่มาของอันโตนาทีแต่ละแบบและลัคนา ได้แก่อันโตนาทีสามัญ พหิรนาที(มหานาที ๓ ชั้น ,๕ ชั้น) อันโตนาทีท้องถิ่น และระบบเวลานักษัตร

๕) คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์

 • การคำนวณหาอัตตาเถลิงศก สงกรานต์และพญาวัน
 • การคำนวณตำแหน่งอาทิตย์และจันทร์ด้วยวิธีการต่างๆจากขันธ์ ฉายา และภุชผล 
 • มัธยมพระเคราะห์ใหญ่ เกณฑ์ภุชะ เกณฑ์โกฏิ เฉทะ มนทสมผุส เกณฑ์สิงฆะ พยาสนะ และมหาสมผุส 
 • แนวคิดเกี่ยวกับวงโคจรในรูปทรงกลม และวงโคจรร่วม(Epicycle) ชยา(ฉายา) ก่อนการพัฒนาสู่ระบบตรีโกณมิติ 
 • ศึกษาเปรียบเทียบวิธีมานัตต์ กับคัมภีร์อื่นๆ ได้แก่สุริยฉายา สุริยเบญจกาเคราะห์ สุริยาตเบงกดาร (เบญจกระดาน / ปัญจตาร) สิทธานตปกรณ์ของล้านนา คัมภีร์อารยสิทธานตะ สูรยสิทธานตะ ปุลิสสิทธานตะ ของฮินดู และ the Almagest ของ Ptolemy

๖) วัฏฏะและวิกลคติ

 • ศึกษาวงรอบของดวงอาทิตย์ เถลิงศก สงกรานต์ เกณฑ์โคจรแต่ละราศี 
 • วงรอบของการวิกลคติ (พักร, มณฑ์, เสริต) 
 • วงรอบของการโคจรซ้ำ, ร่วมของพระเคราะห์แต่ละดวง

๗) สุริยศาสตร์สารัมภ์ และ พระจอมเกล้าฯศึกษา

 • ศึกษาแนวคิดการคำนวณสุริยุปราคาและจันทรุปราคาตามคัมภีร์สารัมภ์ ได้แก่ ดิถี อมาวสี ปูรมี ราหู-เกตุและคราส 
 • ศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผ่านพระราชหัตถเลขา ราชกิจจานุเบกษา ประชุมประกาศและเอกสารพระราชนิพนธ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ และปฏิทิน ปักขคณนาของธรรมยุติกนิกาย ซึ่งเป็นรากฐานของพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย จนได้การถวาย พระราชสมัญญาว่า"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕

๘) ดวงพิไชยสงคราม

 • คำนวณดวงชาตาของตนเองในระบบสุริยยาตร์ เพื่อนำเข้าสู่การผูกดวงพิไชยสงคราม ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์แลมานัตต์ ลัคนามหานาที ๕ ชั้น คัมภีร์อินทภาสบาทจันทร์ และคัมภีร์สารัมภ์
 • ผู้เข้าอบรม จะต้องเขียนดวงพิไชยสงครามด้วยตนเอง (ขนาด A3) พร้อมแนะนำวิธีการสวดบูชา

ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในโลกทัศน์ ระหว่างตัวตนซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่บนโลก และโลกที่สัมพันธ์ถึงจักรวาล มีความรู้และความเข้าในในระบบโหราศาสตร์ภาคคำนวณของไทย สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของโหราศาสตร์ระบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาระบบความคิด ทัศนคติที่มีต่อระบบโหราศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกต์ ผสมผสานโหราศาสตร์ระบบต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพยากรณ์

หมายเหตุ
ผู้เข้ารับการอบรม ควรผ่านหลักสูตร "ดารา-โหราศาสตร์" บรรยายโดย อ.อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย