ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

หรือเป็นเจ้าภาพร่วม ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี 008-2-73797-9

กิจกรรม