คณาจารย์และผู้เข้าอบรมหลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ณ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คณาจารย์มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และผู้เข้าอบรมหลักสูตร "โหราศาสตร์ไทย" ใน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องอบรบภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
 

กิจกรรม