งานพยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พ.ศ.2557

งานพยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กิจกรรม