งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐น.
ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

https://fb.watch/dGJcSC8cJN/

กิจกรรม