เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เปิดอบรม วิชาสุริยยาตร์ศึกษา ต้น พฤษภาคม 2563

เปิดอบรมวิชา "สุริยยาตร์ศึกษา"

วันอาทิตย์ พฤษภาคม 2563เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปอบรม จำนวน 10 ครั้งค่าลงทะเบียนอบรม 6,000 บาท + ค่าเอกสารประกอบการเรียน 1,000 บาท

สอนโดย

อ.วรพล ไม้สน

ผู้สนใจเข้ารับการอบรม วิชา "สุริยยาตร์ศึกษา" ควรมี๑. พ้ื้นความรู้ ดาราศาสตร์มาบ้าง หรือควรเข้ารับการอบรมวิชา "ดารา+โหราศาสตร์" มาก่อนจะเป็นการดี๒. ควรมีพ้ื้นความรู้โหราศาสตร์มาบ้างพอสมควร

ผู้สนใจเข้ารับการอบรม อยากทราบแนวทางการอบรม วิธีการเรียนการสอน เชิญรับฟังได้ในวันปฐมนิเทศน์

อบรมที่ ณ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สี่แยกอรุณอมรินทร์

ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในวันปฐมนิเทศน์ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเรียน มีดังนี้๑. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ๒. รูปถ่าย ขนาด 2" จำนวน 2 .ใบ๓. ชำระค่าอบรม 6,000 บาท + ค่าเอกสารประกอบการเรียน 1,000 บาท

สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0894509059 (เวลา 10.00-17.00 น.)


Admin - 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 13:21น. (IP: 14.207.237.122)

ความคิดเห็น