สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ ฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ รู้สึกสำนึกในพระมหาเมตตาของพระองค์ ที่ทรงประทานพระดำริและทุนก้อนหนึ่งให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น และทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์ ตั้งแต่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2538 ซึ่งทำให้มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและทำประโยชน์ให้กับวงการโหรดังพระดำริของพระองค์ตลอดมานั้น

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ จึงได้มีมติเห็นสมควรให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จึงได้จัดทำหนังสือขึ้น 1เล่ม ในชื่อว่า "สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ ฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ราคาเล่มละ 200 บาท โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นการรวบรวมพระประวัติ พระเกียรติคุณ และคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ รวมถึงบทความวิชาการเกี่ยวกับโหราศาสตร์และศาสตร์การพยากรณ์ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางโหราศาสตร์ และคณาจารย์ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ